Login

Algemene voorwaarden

Alles over het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens.

1.  Inleiding
2.  Toepasselijkheid
3.  Licentie
4.  Links
5.  Uitvoering door Uniss
6.  Abonnementsvormen

Hebt u nog vragen? Neem contact op

Contact

1. Inleiding en definities

Deze algemene voorwaarden geven de regels en voorschriften weer voor:

 • Het gebruik van de website van Uniss, te vinden op https://uniss.nl.
 • Alle aanbiedingen, offertes en alle gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten.
 • Alle overige door Uniss verrichtte handelingen.

Bij toegang tot deze website gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf https://uniss.nl niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden op deze pagina.

De volgende terminologie is van toepassing op deze algemene voorwaarden, privacyverklaring en disclaimer en alle overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en de personen die akkoord gaan met de algemene voorwaarden van het bedrijf. “Het bedrijf”, “onszelf”, “wij” en “ons” verwijst naar ons bedrijf. “Partij”, “partijen” of “ons” verwijst zowel naar de klant als naar onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren voor het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de door de onderneming vermelde diensten, in overeenstemming met`, en onderworpen aan het Nederlands recht. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij, wordt als uitwisselbaar beschouwd en daarom als verwijzend ernaar.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en diensten van Uniss, alsmede op alle overige door Uniss verrichte werkzaamheden.

Door (digitale) ondertekening van een overeenkomst met Uniss of het gebruik van diensten en/of producten van Uniss verklaart de partij dat hij deze algemene voorwaarden van Uniss heeft gelezen en akkoord gaat met deze voorwaarden. Tenzij het aanbod anders aangeeft, zijn alle aanbiedingen vrijblijvend. De toepasselijkheid van enige aankoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk afgewezen. Indien bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig zijn of worden ingetrokken, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zullen Uniss en de klant onderhandelen over nieuwe voorwaarden ter vervanging van de ongeldige voorwaarden.

3. Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Uniss en / of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op uniss.nl. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt van Uniss toegang krijgen voor uw eigen persoonlijk gebruik onderworpen aan beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

U mag niet:

 • Het materiaal van Uniss herpubliceren
 • Materiaal van Uniss verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Het materiaal van Uniss reproduceren, dupliceren of kopiëren.
 • Inhoud van Uniss opnieuw verspreiden

Deze overeenkomst begint op de datum hiervan.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. Uniss filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Opmerkingen geven niet de standpunten en meningen van Uniss, zijn agenten en / of gelieerde ondernemingen weer. Opmerkingen weerspiegelen de opvattingen en meningen van de persoon die hun opvattingen en meningen publiceert. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is Uniss niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en / of geleden als gevolg van enig gebruik van en / of het plaatsen van en / of het verschijnen van de opmerkingen op deze website.

Uniss behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast, aanstootgevend of inbreuk op deze algemene voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

 • U het recht hebt om de opmerkingen op onze website te plaatsen en over alle benodigde licenties en toestemmingen te beschikken.
 • De opmerkingen niet onder enig intellectueel eigendomsrecht vallen.
 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy is.
 • De opmerkingen niet gebruikt worden om zakelijke, commerciële of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

U verleent hierbij Uniss een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en machtigen van anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, reproduceren en bewerken.

4. Voorbehoud van links

We behouden ons het recht om te vragen dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. We behouden ons ook het recht om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door naar onze website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze koppelingsvoorwaarden en deze te volgen.

Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kunt u elk moment contact met ons opnemen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om te reageren.

5. Uitvoering van overeenkomsten

Uniss zal er alles aan doen om de diensten met zorg te leveren. Indien van toepassing, in overeenstemming met de schriftelijke overeenkomst met de klant. Indien een uitvoeringsovereenkomst wordt ondertekend voor uitvoering door een bepaalde persoon, heeft Uniss altijd het recht die persoon te vervangen door een of meerdere personen met dezelfde kwalificaties. De klant draagt ​​er zorg voor dat alle gegevens (Uniss geeft de benodigde gegevens aan tenzij/of de klant redelijkerwijs de gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst dient te begrijpen) tijdig aan Uniss worden verstrekt. Indien Uniss niet tijdig over de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens beschikt, heeft Uniss het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of vanwege de vertraging gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Uniss is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade, omdat de gebruiker van mening is dat de door de klant verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig is, tenzij Uniss op de hoogte moest zijn van deze fout of onvolledigheid. Dit geldt ook voor door Uniss verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens waarbij deze fouten of onvolledigheid niet bekend was en deze voor de klant redelijkerwijs te begrijpen vielen. Voor het schrijven van artikelen of het creëren van grafische inhoud  in opdracht van opdrachtgever heeft Uniss het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen of dit onder een reeds ondertekende offerte te scharen mits deze inhoud benodigd is om de diensten en/of producten beschreven in de uitvoeringsovereenkomst te kunnen leveren. Uniss is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor deze inhoud na oplevering van de diensten of producten.

Wij zullen de diensten/producten opleveren na het afronden van de werkzaamheden besloten in de uitvoeringsovereenkomst en wanneer van toepassing dit binnen in de offerte aangegeven termijn. De opdrachtgever verplicht zich door (digitale) ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien de opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

Indien Uniss of door Uniss ingeschakelde derden werkzaamheden in het kader van de opdrachtovereenkomst worden uitgevoerd op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, zal de opdrachtgever de door deze partijen in redelijkheid gewenste faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen evenals volledige medewerking. Indien deze derden geen medewerking van de opdrachtgever ontvangen, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Ook vrijwaart de opdrachtgever Uniss voor alle mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdrachtovereenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

6. Abonnementsvormen

Contracten met betrekking tot alle aangeboden abonnementsvormen zonder minimale looptijd kennen een opzegtermijn van minimaal 1 maand. Deze contracten worden elk jaar automatisch verlengd (lopend vanaf de ingangsdatum). Voor abonnementsvormen met een gestelde minimale looptijd kan na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

Uniss kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Uniss gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden. Uniss heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Uniss niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Uniss zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Uniss kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Aanbiedingen, kortingen en updates, krijg alles!

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our privacy beleid
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound